Read

Category: Inovace VOV

Release date: 2020

Book size: 3,57 MB

ISBN: 978-80-88246-50-3

Průběh jednání před soudem

Author:
Mgr. Dalibor Zecha
Category:
Inovace VOV

Tento studijní materiál je určen široké veřejnosti, zejména však uchazečům o studium a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Cílovou skupinu tvoří také pedagogové vyšších odborných škol, kteří jej mohou s ohledem na jeho široké zaměření využít ve výuce všech studijních modulů z oblasti základů práva, etiky a právní administrativy a dále také soukromého práva.
Práce ve formě studijního materiálu se věnuje problematice soudnictví a zejména pak aspektům řízení před soudem. Úvodem práce je rozebrán význam soudnictví, navazuje popis soustavy soudů a jejich organizační struktury. Významná pasáž práce je věnována principu práva na spravedlivý proces, který je východiskem konkrétních ustanovení upravující procesní předpisy. V práci je na konkrétní příkladech popsáno řízení před soudem, a to v civilních sporech a ve sporech trestních, neboť jde o soudní řízení, která mohou vyvstat z běžných mezilidských vztahů. V rámci rozboru řízení před soudem v civilních věcech práce na modelovém příkladu vysvětluje, jaké jsou základní náležitosti žaloby, jakým způsobem soud se žalobou pracuje, jak probíhá samotné jednání před soudem a věnuje se i opravným prostředkům. Práce se věnuje specifikům zvláštních řízení soudních, kdy podrobně rozebírá odchylky rozvodového řízení. Dále se práce věnuje trestnímu řízení, a to zejména fázi řízení před soudem, kdy rozebírá průběh hlavního líčení. Cílem práce je studentům poskytnout nástin průběhu řízení před soudem v civilních a trestních věcech, s tím, že vysvětluje důvody konkrétní právní úpravy procesních předpisů právě na základních principech soudnictví.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms