Průběh jednání před soudem

Autor:
Mgr. Dalibor Zecha
Kategorie:
Rok vydání:
2020
Velikost knihy:
3,1 MB
Poslední aktualizace:
05.01.2021
ISBN:
978-80-88246-50-3

Práce ve formě studijního materiálu se věnuje problematice soudnictví a zejména pak aspektům řízení před soudem. Úvodem práce je rozebrán význam soudnictví, navazuje popis soustavy soudů a jejich organizační struktury. Významná pasáž práce je věnována principu práva na spravedlivý proces, který je východiskem konkrétních ustanovení upravující procesní předpisy. V práci je na konkrétní příkladech popsáno řízení před soudem, a to v civilních sporech a ve sporech trestních, neboť jde o soudní řízení, která mohou vyvstat z běžných mezilidských vztahů. V rámci rozboru řízení před soudem v civilních věcech práce na modelovém příkladu vysvětluje, jaké jsou základní náležitosti žaloby, jakým způsobem soud se žalobou pracuje, jak probíhá samotné jednání před soudem a věnuje se i opravným prostředkům. Práce se věnuje specifikům zvláštních řízení soudních, kdy podrobně rozebírá odchylky rozvodového řízení. Dále se práce věnuje trestnímu řízení, a to zejména fázi řízení před soudem, kdy rozebírá průběh hlavního líčení. Cílem práce je studentům poskytnout nástin průběhu řízení před soudem v civilních a trestních věcech, s tím, že vysvětluje důvody konkrétní právní úpravy procesních předpisů právě na základních principech soudnictví.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows tablet, Windows phone, Windows desktop